Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1
Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.wegiel24.info (zwany dalej “Sklep internetowy wegiel24”), jest prowadzony przez Węglobud Krystian Zdziebło z siedzibą w Żorach przy ul. Węglowej, NIP: 651-154-65-59, REGON: 241549498.
 2. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym wegiel24 niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych oraz wypełnienie formularzy elektronicznych.
 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach Sklepu internetowego wegiel24 towarów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT), bez naliczonego podatku akcyzowego ( dla podmiotów zwolnionych z akcyzy zgodnie z ustawą z dn. 06.12.2008r. o Podatku Akcyzowym z późniejszymi zmianami ) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 4. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu wegiel24, jak również opisy towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący zyskują z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 5. Ceny podane przy towarach obowiązują do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 6. Ceny podane przy towarach nie zawierają kosztów transportu, które Sklep internetowy wegiel24 określa oddzielnie. Informacje o kosztach transportu lub parametrach pozwalających na obliczenie samodzielne kosztów transportu znajdują się na stronie Sklepu.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego wegiel24, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 8. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym wegiel24 konieczna jest akceptacja niniejszego regulaminu.

§ 2

Transakcja

 

 1. Zamówienia w sklepie internetowym wegiel24 można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy na stronach sklepu.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu komórkowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.
 5. Kupujący wyroby węglowe zwolniony z podatku akcyzowego zobowiązuje się do prawidłowego wypełnienia dostarczonych wraz z towarem dokumentów akcyzowych ( Oświadczenia oraz Dokumentu Dostawy ) oraz dostarczeniu tych dokumentów w terminie do 14 dni do siedziby firmy Węglobud pocztą tradycyjną lub jako dokumenty zwrotne dostawy.
 6. Opinie na kartach produktów mogą być wystawione wyłącznie przez osoby, które zakupiły dany produkt po zalogowaniu na konto, z którego został zrealizowany zakup.

§ 3

Płatność

 

 1. W sklepie wegiel24 istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • przelew na konto bankowe
  • płatność za pobraniem
  • płatność kartą
 2. Przelew na konto bankowe – przelew tradycyjny lub przelew internetowy.
 3. Płatność za pobraniem.
 4. W przypadku płatności kartą walutową klient zobowiązany jest do wyboru waluty zgodnej z walutą występującą na karcie bankowej.
 5. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto firmy Węglobud Krystian Zdziebło (w przypadku płatności przelewem na konto).
 6. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

§ 4

Dostawa

 

 1. Towar wysyłamy w dni robocze w przeciągu 48-72 godzin od czasu potwierdzenia zamówienia. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie przez niego zadeklarowanym(5 do 7dni). W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Operatora sklepu internetowego wegiel24.
 2. Dostawa towaru realizowana jest samochodami Węglobud na rynku lokalnym, natomiast na pozostałym terenie ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po złożeniu zamówienia przez Kupującego.
 3. Firma Kurierska realizuje dostawy samochodami z windą o ładowności >12 ton w miejsca dojazdu śmieciarek, jeśli wystepuje ograniczenie dojazdu do 3,5t lub wystepuje jakakolwiek przeszkoda na dojeździe, firma kurierska zostawia towar w najbliższym możliwym miejscu lub pod innym podanym przez klienta adresie pod którym ograniczenie nie wystepuje. Kierowca ocenia warunki miejsca dostawy wskazane przez klienta. Nie ma obowiązku wjeżdżania w wąskie bramy, może również odmówić wjazdu na nieutwardzone tereny. W przypadku wystąpienia w/w utrudnień w dostawie, kierowca proponuje najbliższe możliwe miejsce rozładunku. Miejsce takie może również zostać wskazane przez klienta, jeżeli nie występują tam żadne ograniczenia uniemożliwiające rozładunek. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki przez kupującego z uwagi na powyższe, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów nieodebranej przesyłki w całości
 4. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w siedzibie firmy Węglobud w przeciągu 7 dni od daty zakupu. Brak odebrania zamówienia w tym terminie oznacza jego anulowanie. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi kosztów dowozu towaru.
 5. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 6. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia.
 7. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w paragrafie 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do dostarczania węgla o podwyższonej wilgotności, spowodowanej warunkami pogodowymi.
 9. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od objętości towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 10. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
 11. W przypadku przesyłek pobraniowych, klient może złożyć zamówienie maksymalnie na 3 tony.
 12. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej klient akceptuje podwójne obciążenie kosztami dostawy.

§ 5

Gwarancja

 

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby oferować głównie suchy węgiel, mimo to podczas długotrwałych opadów atmosferycznych (zazwyczaj w okresie jesienno-zimowym), może się zdarzyć, że węgiel będzie mokry.
 2. Do każdego zakupu dołączamy świadectwo jakości paliw stałych, dzięki czemu mogą być Państwo pewni swojego zakupu.

§ 6

Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając stosowne oświadczenie, które może zostać wysłane pocztą na adres: Węglobud Krystian Zdziebło ul. Węglowa 44-240 Żory; może to także zrobić drogą mailową na adres biuro@wegiel24.info. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Art. 61 k.c. stosuje się wprost.
 3. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 4. Koszt zwrotu towaru, za wyjątkiem sytuacji o której mowa w art. 12 ust. 3 i ust. 4 ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszego regulaminu, ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący musi również w swoim zakresie załadować towar na samochód.
 5. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, firma Węglobud Krystian Zdziebło zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty.
 6. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Węglobud Krystian Zdziebło zwróci Kupującemu jego świadczenie w stanie niezmienionym oraz wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy należność zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

§ 7

Reklamacje i zwroty

 

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub jest niezgodny z umową, Kupujący może:

 1. jeżeli jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego),
 2. jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).
 3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres biuro@wegiel24.info oraz porozumieć się telefonicznie ze Sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy opisać niezgodność towaru z umową lub określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe udokumentować rzeczoną niezgodność lub wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Jeśli występuje konieczność wykonania badań laboratoryjnych Kupujący ponosi koszt tych badań jeśli po ich wyniku reklamacja nie zostanie uwzględniona
 4. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi bądź niezgodności z umową, odbywa się na zlecenie Kupującego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej i na jego koszt . Węglobud Krystian Zdziebło nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 5. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe towary znajdujące się w koszyku) można składać podczas telefonicznego potwierdzenia zamówienia przez konsultanta.
 6. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 7. Węglobud Krystian Zdziebło odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). Kupujący traci uprawnienia określone w art. 8 ww. ustawy, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie.

§ 8

Postanowienia końcowe

 

 

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie sklepu internetowego wegiel24, a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany formy graficznej lub opakowań nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego wegiel24 towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym wegiel24 jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Węglobud Krystian Zdziebło danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z późn. zmianami).
 4. Węglobud Krystian Zdziebło informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Węglobud Krystian Zdziebło dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego wegiel24 zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sklep internetowy wegiel24 oraz Węglobud Krystian Zdziebło nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://www.wegiel24.info/regulamin oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby firmy Węglobud Krystian Zdziebło ul. Węglowa 44-240 Żory
Dostawa za 0 zł
Bez nagrody
Nagroda
Prawie!
-50 zł/t od tony
Nagroda
Bez nagrody
Nagroda
Prawie!
Nagroda
Innym razem
Pech
Skorzystaj z szansy na tańszy węgiel!
Wpisz swój adres e-mail i zakręć kołem. To Twoja szansa na wygranie niesamowitych rabatów!
Nasze zasady:
 • Jedna gra na użytkownika.
 • Cwaniacy zostaną zdyskwalifikowani.
 • Liczba nagród w loterii jest ograniczona. Wylosowanie kuponu nie gwarantuje ich otrzymania. Decyduje kolejność zamówień.

Pin It on Pinterest